Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Living room / Obývačka

Living Room / Obývačka

Living room was the first room I've made. I've found a suitable box, too high actually, but it didn't matter. I was very imaptient and wanted to start immediately :-). That's why my dollhouse is somehow crooked on the end... But who says that all rooms should be of the same heigth? /
Obývačka bola prvá izba, ktorú som robila. Našla som krabicu, vlastne privysokú, ale nevadilo mi to. Bola som netrpezlivá a chcela som ihneď začať vyrábať :-). Preto je nakoniec môj domček akosi pokrivený... Ale kto povedal, že všetky izby musia byť rovnako vysoké?


Furniture / Nábytok

The first piece I've made, with that big saw you can see in section "Tools", so I am rather proud on it. Shelf on the third picture is of momental image. Material - wooden listel and carton (shoe box) for cabinet back./
Je to prvý kúsok, ktorý som vyrobila, ešte s tou veľkou pilkou, ktorú môžete vidieť v sekcii "Nástroje", takže som naň dosť hrdá. Polica na treťom obrázku má momentálny vzhľad. Materiál - drevená lišta a kartón (krabica od topánok) na chrbát police.
 

Second piece - material - wooden "button" (for case opening) for "foot", carton for "leg", cork for trestle board. /

Druhý kúsok - materiál - drevený "gombík" (na otváranie skrine) na "pätku", kartón na "nohu" a korok na dosku stola.


Third piece - canapé - is of polystyrene and rests of bunting. /

Tretí kúsok - pohovka je z polystyrénu a zvyšku dekoračnej látky.

 

 

Fourth piece - chair. I don't like to repeat to make the same art (I much more prefer to invent new one), so I have only one in living room... / 

Štvrtý kúsok - stolička. Nerada vyrábam opakovane rovnaký druh (oveľa radšej vymýšľam nový), preto mám v obývačke iba jednu...

 

 

Those matches on fireplace are real and funcional. It's very nice present from my niece to my miniature collection :-)
Tie zápalky na krbe sú skutočné a funkčné. Je to veľmi milý darček od mojej netere do mojej zbierky miniatúr :-)

 

And it looks slowly like living room, doesn't it? See result in my gallery below /

A pomaly to vyzerá na obývyčku, nie? Pozrite si výsledok v galériiLittle garden / Záhradka

 

 


 


 

 

 

 

 

                                          dvEnja on Make A Gif, Animated Gifs
 

 Gallery / Galéria
(click on picture to see it / klikni na obrázok a pozri si ju)


 

...


TOPlist